Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal

Her, på dei neste sidene vil du finne informasjon om Miljøfondet.

Først litt om bakgrunnen for fondet.

Deretter vedtektene og til slutt søknads-skjemaet du skal bruke for å søkje om støtte frå fondet.

Du kan laste ned både vedtekter og søknads-skjema. Enten i word-format eller i pdf-format. (Acrobat Reader)

Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal

Nesset kommune fekk i 1996 utbetalt 15 millioner i erstatning frå Stortinget. Bakgrunnen for denne erstatninga var at konsesjonsvilkåra for minstevassføring i Mardalsfossen etter utbygginga i 1974, ikkje var overhaldne.

Kommunestyret i Nesset vedtok at 6 millioner av erstatningsbeløpet skulle settast av til eit miljøfond for bygdene Eikesdal og Eresfjord. Resten av pengene vart bruka til å betale ned gjeld på Eikesdalsvegen.

Nesset kommunestyre vel eit fondstyre som forvalter bruken av fondskapitalen. I styret sit 4 medlemmer, 2 fra kvar av bygdene Eikesdal og Eresfjord og i tillegg ordførar. Fondstyret blir vald for 4 år og følgjer valperiodane. Sekretær for miljøfondet er miljøvernleiaren i Nesset kommune.

Det er vedteke eigne vedtekter for fondet, for nærare opplysninger sjå her.

Det er to søknadsfrister i året , 20. mars og 15 september. Fondstyret har som regel møte i april og i oktober. Det er laga eit eige søknadsskjema som vi helst ser at søkjarane nyttar . Du kan hente det ned ved å trykke her. (PDF-format)

Miljøfondet starta opp med å dele ut tilskot til ulike prosjekt og tiltak i 1999. Det var fram til år 2002 tildelt ca kr. 910 000 i tilskot.

Dei fleste av tilskota har gått til lag og organisasjonar i bygdene.

Fondet har i hovedsak gjeve støtte til nyanlegg, men det kan også gjevast støtte til vedlikehold av bygninger og anlegg (ikkje private).

Miljøfondet har bl.a gjeve tilskot til (ikkje fullstendig oversikt);

- ny skytebane i Eikesdal

- småbåthavn i Eresfjord

- utarbeiding av driftsplan for Aura-Eiravassdraget

- registrering av gamle fangstminner

- nærmiljøanlegg ved Eresfjord skule

- restaurering av kjøkken i ungdomshuset, Eresfjord

- igangsetting av fjelltrim i regi av Eresfjord IL

- planleggingsarbeid - Vertshuset Eikesdal/Eresfjord handelslag

- nytt piano, Eikesdal grendahus

- snøscooter, Eresfjord IL

- felles turistbrosjyre for Eresfjord/Eikesdal

Dersom du ynskjer nærare opplysningar om fondet/søknad kan du kontakte medlemmane i fondstyret eller sekretæren Hogne Frydenlund i Nesset kommune.

Følgjande er valt til styre for fondet i perioden 2007-2011:

For Eresfjord: Jorunn Solhjell ..tlf. 71234183 / 990 41050

Aslak Nerås........tlf. 71234128

For Eikesdal: Rune Finset ........ tlf. ?

Bjørg Anne Vike..tlf. 71234515 / 416 39852

For Nesset kommune: . Ordførar Rolf Jonas Hurlen